องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
90   คน
สถิติทั้งหมด
68678   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.นาคำ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพัน...
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพัน...
 • กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคี...
  กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคี...
 • กิจกรรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและ...
  กิจกรรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและ...
 • กิจกรรมทำความสะอาด​เก็บขยะบนถนนสายบ้า...
  กิจกรรมทำความสะอาด​เก็บขยะบนถนนสายบ้า...
 • กิจกรรม​ "วัด​ ประชา​ รัฐ​ สร้าง...
  กิจกรรม​ "วัด​ ประชา​ รัฐ​ สร้าง...
 • การประชุมคณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพอ...
  การประชุมคณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพอ...
 • กิจกรรม "การแข่งขันกีฬา​ท้องถิ่น...
  กิจกรรม "การแข่งขันกีฬา​ท้องถิ่น...
 • กิจกรรม "​วันลอยกระทง​ ประจำปี​ ...
  กิจกรรม "​วันลอยกระทง​ ประจำปี​ ...
 • กิจกรรม​ "จิตอาสาพัฒนา​ทำความสะอ...
  กิจกรรม​ "จิตอาสาพัฒนา​ทำความสะอ...
 • กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
  กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
 • กิจกรรม "พิธีเนื่องในวันคล้ายวัน...
  กิจกรรม "พิธีเนื่องในวันคล้ายวัน...
 • กิจกรรม "โครงการองค์การบริหารส่ว...
  กิจกรรม "โครงการองค์การบริหารส่ว...
 • กิจกรรม "งานประเพณีแข่งเรือ​ ประ...
  กิจกรรม "งานประเพณีแข่งเรือ​ ประ...
 • กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
  กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
 • พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล​เนื่องในวัน...
  พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล​เนื่องในวัน...
 • ประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (E...
  ประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (E...
 • กิจกรรมจิตอาสา​เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ...
  กิจกรรมจิตอาสา​เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ...
 • โครงการ​อบรม​เสริมสร้าง​ความรู้​ตามพร...
  โครงการ​อบรม​เสริมสร้าง​ความรู้​ตามพร...
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
นายแดง พิมพ์พัฒน์
นายแดง พิมพ์พัฒน์
ประธานสภา อบต.นาคำ
คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารงานพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ (สำนักปลัด)
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ประกาศ อบต.นาคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดต่อ ทำธ...
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
โทร.042-707657

พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่3) พ.ศ.2566
ลงข่าว : 20/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 132
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566
ลงข่าว : 20/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 229
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
ลงข่าว : 17/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 228
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
ลงข่าว : 15/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 231
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปี 2566
ลงข่าว : 15/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 204
ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
ลงข่าว : 25/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 200
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 6138 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 เรื่อง รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน. 0023.6/ 353ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ตอบข้อหารือจังหวัดสุพรรณบุรีในประเด็นตามที่มีประกาศหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (   )
ที่ สน 0023.6/5978 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๖๐๐๕ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศักษภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๔ ไปรวมกับรุ่นที่ ๓ (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/6016 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 (   )
ที่ สน 0023.6/ว 145 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการขับเคลื่อนงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. 2566 สืบสานงานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพ (   )
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๖๐๕๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ (   )
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๕๙๑๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖) (   )
ที่ ๐๐๒๓.๒/ว ๕๘๘๗ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (   )
ที่สน 0023.5/ว5959 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 เรื่องการคัดเลือกกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ก.บ.ท.)แทนตำแหน่งที่ว่าง (   )
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
30/03/2023 : ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : ซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : ซื้อเครื่องซักผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : ซื้อโต๊ะพับขาวอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2023 : ซื้อตู้ลำโพงเคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศพด.ในเขตอบต.นาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ภาคเรียนที่2/2565นมยู.เอช.ทีรสจืด ชนิดกล่อง ขนาด200มล.ระหว่างวันที่1-30 เม.ย.66 จำนวน 30 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศพด.ในเขตอบต.นาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ภาคเรียนที่2/2565นมยู.เอช.ทีรสจืด ชนิดกล่อง ขนาด200มล.ระหว่างวันที่1-30 เม.ย.66 จำนวน 30 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/03/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศพด.ในเขตอบต.นาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ.ภาคเรียนที่2/2565นมยู.เอช.ทีรสจืด ชนิดกล่อง ขนาด200มล.ระหว่างวันที่1-30 เม.ย.66 จำนวน 30 วัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2023 : ซื้อเก้าอี้นวม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/03/2023 : ซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
COVID-19 ป้องกันได้ ด้วยการล้างมือ
เปิดข้อสังเกต อาการโควิด-19 แบบใหม่
Test youtube video
เพลงรำวงวันสงกรานต์
ที่มาของ วันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

<< กุมภาพันธ์ 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงบประมาณ
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • โยธาไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมจัดหางาน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงบประมาณ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ศาลปกครอง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • ธ.ธกส
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 • ธ.ออมสิน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล