องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
180   คน
สถิติทั้งหมด
118559   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.นาคำ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน...
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน...
 • โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  โครงการเเข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 • การดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผล...
  การดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผล...
 • การดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผล...
  การดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผล...
 • การดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผล...
  การดำเนินงานโครงการติดตามและประเมินผล...
 • วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566
  วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2566
 • ประเพณีเเข่งขันเรือ​ ประจำปี​ 2566
  ประเพณีเเข่งขันเรือ​ ประจำปี​ 2566
 • วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
  วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
 • โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้ว...
  โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้ว...
 • ซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4
  ซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4
 • โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒ...
  โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒ...
 • พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุ...
  พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุ...
 • พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกใ...
  พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกใ...
 • โครงการเข้าพรรษามหากุศล
  โครงการเข้าพรรษามหากุศล
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพัน...
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพัน...
 • กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคี...
  กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคี...
 • กิจกรรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและ...
  กิจกรรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและ...
 • กิจกรรมทำความสะอาด​เก็บขยะบนถนนสายบ้า...
  กิจกรรมทำความสะอาด​เก็บขยะบนถนนสายบ้า...
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
นายแดง พิมพ์พัฒน์
นายแดง พิมพ์พัฒน์
ประธานสภา อบต.นาคำ
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้พิการ
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุ
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้ากองช่าง
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อบต.นาคำ
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
คู่มือการใช้งานระบบ E - Service อบต.นาคำ
คำสั่ง อบต.นาคำ เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 16)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.นาคำ พ.ศ.2566 (มาตรา 10)
คู่มือไขข้อข้องใจจัดเขตปลอดบุหรี่อย่างไรให้ถูกกฏหมาย
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
โทร.042-707657

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
ลงข่าว : 09/02/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 14
รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567
ลงข่าว : 01/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 16
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่มีการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 01/04/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 18
ประกาศ อบต.นาคำ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ลงข่าว : 26/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2566)
ลงข่าว : 05/02/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 91
รายงานแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 (เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565)
ลงข่าว : 17/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ ประจำปี 2567
ลงข่าว : 02/02/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 243
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567
ลงข่าว : 02/02/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 248
รายงานผลการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ 2566
ลงข่าว : 02/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 241
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปี 2567
ลงข่าว : 15/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 276
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567
ลงข่าว : 21/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 268
ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567
ลงข่าว : 21/11/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 234
แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
ลงข่าว : 02/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 212
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นนายทะเบียนพาณิชย์
ลงข่าว : 02/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 203
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ป้าย ประจำปี 2567
ลงข่าว : 02/10/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 202
No Gift Policy 67 (02/01/2567 ) 33
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๖๙๗๔ ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง ประกาสคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๖๘๕๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท.ฯ (   )
ที่ สน 0023.6/ ว 6970 ลงวันที่ 11 เมษายน 2567 เรื่อง ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2567 (   )
ด่วนที่สุด ที่สน0023.5/ว6936ลงวันที่10เมษายน2567เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามหลักเกณฑ์ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่๓(เดือนเมษายน-มิถุนายน๒๕๖๗) (   )
ที่ สน0023.5/ว6924 ลงวันที่10เมษายน2567เรื่องการเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล(ก.ส.ต.) (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 6915 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 เรื่อง การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำพื้นที่ต้นแบบ (พี่เลี้ยง) ของธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/6888 ลงวันที่ 10เมษายนพ.ศ.2567เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่๓ (เดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๗ ) (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/ว6805 ลงวันที่9เมษายน 2567 เรื่องมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (   )
ด่วนที่สุดที่สน0023.5/ว6898ลงวันที่10เมษายน2567เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ไปพลางก่อนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (   )
ที่ สน 0023.6/ว 6894 ลงวันที่ 10 เมษายน 2567 เรื่อง กำชับการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ (   )
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
04/04/2024 : จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาและจัดเก็บสถานที่ ทั้ง 3 สนามและตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันพร้อมด้วยเก็บกวาดให้เรียบร้อย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/04/2024 : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวััตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/04/2024 : ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวััตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03/04/2024 : จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2024 : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านเหล่าสิมมา ถึงบ้านหนองม่วงพัฒนา) หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าสิมมา ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ปริมาณงาน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,250 ตารางเมตร ไห
28/03/2024 : จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาและจัดเก็บสถานที่ ทั้ง 3 สนามและตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันพร้อมด้วยเก็บกวาดให้เรียบร้อย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2024 : จ้างเหมาจัดเตรียมสนามกีฬาและจัดเก็บสถานที่ ทั้ง 3 สนามและตกแต่งสถานที่ในพิธีเปิด - ปิด การแข่งขันพร้อมด้วยเก็บกวาดให้เรียบร้อย ตามโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 ต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2024 : จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/03/2024 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
COVID-19 ป้องกันได้ ด้วยการล้างมือ
เปิดข้อสังเกต อาการโควิด-19 แบบใหม่
Test youtube video
เพลงรำวงวันสงกรานต์
ที่มาของ วันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • ธ.ออมสิน
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ธ.ธกส
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ศาลปกครอง
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมสรรพากร
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมบัญชีกลาง
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • กระทรวงการคลัง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์