องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
384   คน
สถิติทั้งหมด
118059   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้พิการ    1.21M
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้สูงอายุ    1.28M
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติของเจ้าหน้ากองช่าง    2.03M
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    15.4M
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    363.42k
คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารงานพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     761.74k
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    1.33M
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ (สำนักปลัด)    729.75k
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ    479.77k
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี    671.17k
คู่มือยืมเงินงบประมาณ    3.37M
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding    5.79M
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง    4.38M
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก    4.49M
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคา    4.16M
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Market    4.07M
คู่มือการเบิกจ่ายเงิน    4.2M
คู่มือการรับและส่งเงิน    3.07M
คู่มือการรับเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์    3.77M
คู่มือการชำระภาษีป้าย    4.3M
คู่มือการช่วยเหลือประชาชน    3.55M
คู่มือการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์    1.84M
คู่มือการใช้จ่ายเงินสะสม    3.61M
คู่มือการเดินทางไปราชการ    5.63M


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1