องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
38261   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

09/08/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอบต.นาคำ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200มล. ภาคเรียนที่ 1/2565 นมช่วงเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : ซื้อวัสดุดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2022 : ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ติดผนัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลััง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2022 : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2022 : ซื้ออาหารเสริมนม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสำหรับโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล.ภาคเรียนที่ 1/2565 ช่วงเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 1 - 27 กรกฎาคม 2565 จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
27/06/2022 : ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม (ซัมเมร์ส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ภาคเรียนที่ 1/2565 นม ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200มล (ช่วงวันที่่ 17 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2565 จำนวน 14 วัน)
15/06/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2022 : จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลางพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขทะเบียน กข-4704 สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/06/2022 : ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์การฉีด (เข็มฉีดยา,ไซริ้ง) ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/06/2022 : ซื้อซื้อเครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล. ภาคเรียนที่ 1/2565 ช่วงเปิดเทอมระหว่างวันที่ 7 - 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 18 วัน โดยวิธีเฉพาะเจ
06/06/2022 : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปตัวยู (U)พร้อมฝาปิด บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2022 : จ้างเหมาซ่อมแซมหอกระจายข่าวเสียงตามสายพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ บ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/05/2022 : ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง