องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
94   คน
สถิติทั้งหมด
68682   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
08/02/2566 : ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
11/01/2566 : ประชาสัมพันธ์ตอบคำถามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)
25/11/2565 : ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
16/09/2565 : ประชาสัมพันธ์ "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
16/09/2565 : ประชาสัมพันธ์ "บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566"
10/08/2565 : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่
19/07/2565 : ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
12/07/2565 : กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษามหากุศล ประจำปี 2565
01/06/2565 : ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง
07/04/2565 : กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายดอนมุย-หนองม่วง และปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองม่วง
09/03/2565 : ประชาสัมพันธ์ "การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเป็นการชั่วคราว"
07/03/2565 : การติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4
01/03/2565 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร อบต.นาคำ เข้าตอบแบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (IIT)
01/03/2565 : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้รับบริการของ อบต.นาคำ เข้าตอบแบบสอบถามารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (EIT)
28/02/2565 : ประชาสัมพันธ์ "การรับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565"
11/02/2565 : พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตตาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 สำหรับจัดเก็บภาษีตั้งแต่ปีภาษี 2565 เป็นต้นไป
10/02/2565 : กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต
17/02/2565 : กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองม่วง
15/02/2565 : กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565
15/02/2565 : มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด4
1 2 3 4 >>