องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
193   คน
สถิติทั้งหมด
118572   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
02/02/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากกรมธนารักษ์ ประจำปี 2567 243
02/02/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 249
15/01/2567 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปี 2567 276
21/11/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 269
06/10/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567 336
20/03/2566 : พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่3) พ.ศ.2566 205
20/02/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 315
17/02/2566 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์กรมธนารักษ์ เพื่อใช้คำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 314
15/12/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 299
15/12/2565 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปี 2566 277
25/11/2565 : ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 279
23/11/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 354
03/11/2564 : เอกสารประกอบหนังสือเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิะีคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภอวานนิวาส จังหวัดสกลนคร 159
04/02/2564 : ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 399
05/10/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 217
29/05/2563 : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเป็นแบบน้ำใต้ดิน(บาดาล)บ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 262
27 ม.ค. 2563 : ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 411
27 ม.ค. 2563 : ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 248
16 พ.ค. 2562 : ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 2657
16 พ.ค. 2562 : ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 2314
15 ก.พ. 2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง กำหนดสถานที่และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2750
15 ก.พ. 2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง กำหนดสถานที่และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3285
6 ก.พ. 2562 : ประชาสัมพันธ์ให้มารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 3421
24/05/2563 : ประชาสัมพันธ์ให้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3612
25 ม.ค. 2562 : ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาให้ผู้ที่มีอายุครบ ๕๙ ปีและจะอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3505
23 พ.ย. 2561 : แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา 3760
24/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 4016
19 พ.ย. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน เพื่อประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 3971
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 3256
2 พ.ย. 2561 : กิจกรรมการเวทีประชาคมระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาคำ ณ ห้องประชุมสภาองค์หารส่วนตาบลการบริหารส่วนตาบลนาคำ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 4033
31 ต.ค. 2561 : กิจกรรมเก็บขยะข้างทาง 4157
30 ต.ค. 2561 : แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 3290
30 ต.ค. 2561 : โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 3079
26 ต.ค. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาคำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลนาคำ 3278
26 ต.ค. 2561 : รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๒) 3304
26 ต.ค. 2561 : รายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับเฉพาะกิจ กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(๓) 3320
26 ต.ค. 2561 : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจ กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๔) 3267
24/06/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๑ 3360
26 ต.ค. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 3277
26 ต.ค. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ ( ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 3211
26 ต.ค. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง อนุมัติแผนพัฒนาองค์กประกาารบริหารส่วนตำบลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตาบลนาคำ (๑-๕) (๑) 3307
22 ต.ค. 2561 : คู่มือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3757
22 ต.ค. 2561 : คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 3704
18 ต.ค. 2561 : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน 61 อบต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 4554
18 ต.ค. 2561 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 61 อบต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 4478
24/09/2563 : โครงการเข้าพรรษามหากุศล 61 อบต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 4484
18 ต.ค. 2561 : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 61 อบต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 4364
18 ต.ค. 2561 : โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 61 อบต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 4377
18 ต.ค. 2561 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ๖๑ อบต.นาคำ อ. วานรนิวาส จ.สกลนคร 4168
18 ต.ค. 2561 : โครงการเข้าค่ายธรรมะแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาคำ 61 อบต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 4066


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2