องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
38263   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

ข่าวประกาศ

ค้นหาจาก :
23/11/2564 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2565 223
03/11/2564 : เอกสารประกอบหนังสือเชิญชวนเสนอราคาจ้างโดยวิะีคัดเลือก โครงการจ้างก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง บ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภอวานนิวาส จังหวัดสกลนคร 44
04/02/2564 : ประชาสัมพันธ์กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 277
05/10/2563 : รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563 89
29/05/2563 : ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเป็นแบบน้ำใต้ดิน(บาดาล)บ้านกุดจิก หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 126
27 ม.ค. 2563 : ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 297
27 ม.ค. 2563 : ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 135
16 พ.ค. 2562 : ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 2529
16 พ.ค. 2562 : ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 2202
15 ก.พ. 2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง กำหนดสถานที่และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2635
15 ก.พ. 2562 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง กำหนดสถานที่และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 3162
6 ก.พ. 2562 : ประชาสัมพันธ์ให้มารับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 3309
24/05/2563 : ประชาสัมพันธ์ให้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3483
25 ม.ค. 2562 : ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาให้ผู้ที่มีอายุครบ ๕๙ ปีและจะอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ มาลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3395
23 พ.ย. 2561 : แจ้งกำหนดการขอรับคืนเงินประกันสัญญา 3614
24/07/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เพื่อประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 3870
19 พ.ย. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายใน เพื่อประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 3840
2 พ.ย. 2561 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 3132
2 พ.ย. 2561 : กิจกรรมการเวทีประชาคมระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาคำ ณ ห้องประชุมสภาองค์หารส่วนตาบลการบริหารส่วนตาบลนาคำ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 3910
31 ต.ค. 2561 : กิจกรรมเก็บขยะข้างทาง 4044
30 ต.ค. 2561 : แบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 3176
30 ต.ค. 2561 : โครงสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 2953
26 ต.ค. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาคำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) การเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลนาคำ 3167
26 ต.ค. 2561 : รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๒) 3191
26 ต.ค. 2561 : รายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายรับเฉพาะกิจ กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒(๓) 3191
26 ต.ค. 2561 : รายละเอียดประมาณการรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจ กิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๔) 3157
24/06/2563 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีประมาณ ๒๕๖๑ 3202
26 ต.ค. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.๒๕๖๐– ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ ( ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 3156
26 ต.ค. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ครั้งที่ ๑ ( ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๐) 3067
26 ต.ค. 2561 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง อนุมัติแผนพัฒนาองค์กประกาารบริหารส่วนตำบลสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) องค์การบริหารส่วนตาบลนาคำ (๑-๕) (๑) 3190
22 ต.ค. 2561 : คู่มือ กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก กระบวนงาน : การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 3617
22 ต.ค. 2561 : คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ 3588
18 ต.ค. 2561 : โครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้นอกห้องเรียน 61 อบต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 4431
18 ต.ค. 2561 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 61 อบต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 4363
24/09/2563 : โครงการเข้าพรรษามหากุศล 61 อบต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 4297
18 ต.ค. 2561 : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 61 อบต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 4235
18 ต.ค. 2561 : โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 61 อบต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 4255
18 ต.ค. 2561 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับบุคลากร ๖๑ อบต.นาคำ อ. วานรนิวาส จ.สกลนคร 4014
18 ต.ค. 2561 : โครงการเข้าค่ายธรรมะแก่เด็กและเยาวชนตำบลนาคำ 61 อบต.นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 3925
18 ต.ค. 2561 : โครงการวันเด็กแห่งชาติ 61 อบต. นาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 3776
11 ก.พ. 2559 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่องการประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 11303
11 ก.พ. 2559 : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) 11187
15 ม.ค. 2559 : เอกสารประชาสัมพันธ์ สิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ 10995


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1