องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
182   คน
สถิติทั้งหมด
118561   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

สภาพทั่วไป 

1. ด้านกายภาพ

          1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล

                    ที่ตั้งของตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตอีสานตอนบน ในบริเวณที่เรียกว่า “แอ่งสกลนคร” สูงกว่าระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย 160 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 312,500 ไร่ หรือประมาณ 50 ตารางกิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ห่างจากที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส 6 กิโลเมตร

                          องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ได้รับการยกฐานะจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 (ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2539) เดิมอยู่ในเขตการปกครองของตำบลวานรนิวาส และได้แยกการปกครองออกมาตั้งเป็นตำบลนาคำ เมื่อปี พ.ศ. 253๐ ประกอบด้วย

          1. บ้านนาคำ (หมู่ที่ 1)                                2. บ้านหนองขุ่น (หมู่ที่ 2)         

          3. บ้านกุดจิก (หมู่ที่ 3)                                4. บ้านดอนมุย (หมู่ที่ 4)

          5. บ้านหนองแฝก (หมู่ที่ 5)                          6. บ้านหนองม่วง (หมู่ที่ 6)

          7. บ้านเหล่าสิมมา (หมู่ที่ 7)                          8. บ้านหนองม่วงพัฒนา (หมู่ที่ 8)

          9. บ้านกุดจิก (หมู่ที่ 9)

แนวเขตโดยละเอียด

 

ทิศเหนือ         ติดต่อกับบ้านโนนเจริญศิลป์ หมู่ที่ 12 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส และบ้านตาด หมู่ที่ 2 ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่บริเวณยอดลำห้วยขี้หมูที่บริเวณพิกัด ยูอี 693573 ไปทางทิศเหนือถึงกึ่งกลางยอดลำห้วยขี้หมูที่บริเวณพิกัด ยูอี 696579 เลาะไปถึงลำห้วยขี้หมูอีกสาย ที่บริเวณพิกัด ยูอี 705580ไปถึงยอดลำห้วยไร่ที่บริเวณพิกัด ยูอี 709581 ไปทางทิศเหนือเลาะไปตามทางเกวียนถึงหลักแก่นบริเวณพิกัด ยูอี 723601 ลงไปทางทิศใต้ ถึงถนนสายบ้านหนองม่วง – บ้านโนนทับช้าง ที่บริเวณพิกัด ยูอี 725588 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  ตัดถนนสายบ้านหนองม่วง – บ้านกุดจาน ที่บริเวณพิกัด ยูอี 738580 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวทางเกวียน สิ้นสุดที่ลำห้วยหินตรงสะพานเข้าหมู่บ้านดงอีด่อย ตามทาง รพช.สายบ้านกุดจิก – บ้านดงอีด่อย ที่บริเวณพิกัดยูอี 759612 รวมระยะทาง 15 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก          ติดต่อกับบ้านดอนยานาง หมู่ที่ 6 ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณลำห้วยหินตรงสะพานเข้าบ้านดงอีด่อย ตามทาง รพช.สายบ้านกุดจิก – บ้านดงอีด่อย ที่บริเวณพิกัด ยูอี 759612 ไปทางทิศใต้ ตามลำห้วยงูเหลือม ถึงกึ่งกลางลำห้วยงูเหลือมที่บริเวณพิกัด ยูอี 759597 ลงมาทางทิศใต้ถึงหลักไม้แก่น ซึ่งปักอยู่กลางโคกหนองดาลินที่บริเวณพิกัด ยูอี 756585 ลงมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงจุดตัดระหว่างลำห้วยหนองหารกับถนนสายบ้านเหล่าสิมมา เชื่อมถนนสายบ้านหนองนาหาร - หนองแสงคำ ที่บริเวณพิกัด ยูอี 749565 ลงมาทางทิศใต้ ตามห้วยหนองนาหารถึงหลักไม้แก่นริมห้วยหนองนาหารที่บริเวณพิกัด ยูอี 756545 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ถึงหลักเขตริมถนน รพช. สายบ้านกุดจิก – บ้านดงอีด่อย ที่บริเวณพิกัด ยูอี 738540 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางเกวียนถึงกึ่งกลางลำห้วยขี้หมูบรรจบกับลำห้วยไร่ ที่บริเวณพิกัด ยูอี 727537 ไปทางทิศตะวันตก ตามแนวทางเกวียนถึงกึ่งกลางลำห้วยขี้หมูบรรจบกับลำห้วยไร่ ที่บริเวณพิกัด ยูอี 727537 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามลำห้วยขี้หมู สิ้นสุดที่หลักแก่นริมหนองหล่ม ที่บริเวณพิกัด ยูอี 746497 รวมระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

ทิศใต้          ติดต่อกับบ้านนาง่ามเล้า หมู่ที่ 10 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร  มีจุดเริ่มต้นที่หลักแก่นริมหนองหล่มที่บริเวณพิกัด ยูอี 746497 ไปทางทิศตะวันตกตามลำห้วยโทง ถึงหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมห้วยโทง ที่บริเวณพิกัด ยูอี 738498 ไปถึงหลักไม้แก่นซึ่งปักอยู่ริมสามแยกถนนสายวานรนิวาส - กุดจิก ที่บริเวณพิกัด ยูอี 729497 จากจุดนี้ถือเอาตามถนนสายวานรนิวาส – กุดจิก ถึงบริเวณสายแยกเข้าบ้านนาง่ามเล้า ที่บริเวณพิกัด ยูอี 725493 ไปทางทิศตะวันตก สิ้นสุดที่หลักไม้แก่นริมถนนสายวานรนิวาส - กุดจิก ที่บริเวณพิกัด ยูอี 713494 รวมระยะทาง ประมาณ 4 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก         ติดต่อบ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ตำบลวานรนิวาส และบ้านสุวรรณคีรี หมู่ที่ 15 อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มีจุดเริ่มต้นที่บริเวณหลักไม้แก่นริมถนนสายวานรนิวาส – กุดจิก ที่บริเวณพิกัด ยูอี 713494 ไปทางทิศเหนือถึงหลักแก่นริมหนองนาหารที่บริเวณพิกัด ยูอี 711505 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงกึ่งกลางลำห้วยศรีดอกกราวบรรจบกับลำห้วยโทงที่บริเวณพิกัด ยูอี 715510 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามลำห้วยศรีดอกกราวไปบรรจบลำห้วยโทงกับลำห้วยตาด ที่บริเวณพิกัด ยูอี 682567 สิ้นสุดที่ยอดลำห้วยขี้หมูที่บริเวณพิกัด ยูอี 693573 รวมระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

              1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                    ลักษณะภูมิประเทศของตำบลนาคำ เป็นที่ราบสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณ 170 เมตร และลูกคลื่นสลับบางส่วน เขตที่ราบลุ่มติดแหล่งน้ำ มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มบริเวณลำห้วยสาย ต่าง ๆ ที่ผ่านตำบล ได้แก่ ห้วยโทง ห้วยขี้หมู ห้วยกอย ห้วยไร่ เป็นต้น พื้นที่ดังกล่าวบางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ชลประทานห้วยโทง มีจำนวนทั้งสิ้น 4,680 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทางทิศใต้ และทิศตะวันออกของตำบล อยู่ในเขตบ้านดอนมุย บ้านนาคำ บ้านหนองขุ่น บ้านกุดจิก และบางส่วนของบ้านหนองแฝก เขตที่ราบลูกคลื่น มีลักษณะเป็นที่ราบสลับที่ดอนใช้ประโยชน์ในการทำนา และเป็นป่าสาธารณะ ป่าชุมชน ป่าช้า หรือทำเลเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวมีกรวดผสมศิลาแลงอ่อนส่วนใหญ่พบทางทิศเหนือ และทิศตะวันตกของตำบลอยู่ในเขตบ้านเหล่าสิมมา บ้านหนองม่วง และบ้านหนองแฝก เป็นต้น

          1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

          ลักษณะภูมิอากาศของตำบลนาคำ จัดอยู่ในประเภทอากาศแบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดูหรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จะมีอากาศชุ่มชื้น และมีฝนตกชุกตลอดฤดู แต่ในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูหนาวจะมีอากาศแห้งแล้งเกือบตลอดฤดู ท้องฟ้าโปร่งเป็นส่วนมาก ช่วงต่อระหว่างฤดูมรสุมทั้งสองตรงกับฤดูร้อน เป็นระยะเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังเคลื่อนผ่านเส้นศูนย์สูตรขึ้นไปยังซีกโลกเหนือ พื้นดินจะสะสมความร้อนไว้ทำให้อากาศร้อน ฟ้าหลัวแห้งและมีพายุฝนฟ้าคะนองเป็นครั้งคราว 

          ฤดูกาล

1. ฤดูฝน โดยทั่วไปจะเริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม ถึงต้นเดือนตุลาคมรวมเวลา 4-5 เดือน ฝนที่ตกส่วนมากเป็นฝนที่เกิดจาก พายุดีเปรสชั่นที่เคลื่อนตัวมาจากทะเลจีนใต้ส่วนที่เกิดจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีไม่มากนักถ้าปีใดพายุดีเปรสชั่นเข้าน้อย ปีนั้นจะแห้งแล้งโดยปกติจะมีพายุดีเปรสชั่น ถึงพายุโซนร้อนเข้าเฉลี่ยปีละ 2-3 ลูก

2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ รวมเวลา 4 เดือน ในตอนต้นเดือนตุลาคมนั้นเป็นระยะเปลี่ยนฤดูระหว่างฤดูฝนกับฤดูหนาวอาจมีฝนตกได้เป็นบางวัน ฤดูหนาวมีลักษณะอากาศหนาวอย่างชัดเจนกระแสลมที่เย็นและแห้งพัดมาจากประเทศจีน

3. ฤดูร้อน ตั้งแต่ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคมรวมระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ระยะนี้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือหมดกำลังลง ลมตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และอ่าวไทย จะพัดมาแทนที่ และเป็นระยะหนึ่งที่ประเทศไทย ได้รับแสงแดดกล้าที่สุดทำให้มีอากาศร้อน และแห้งแล้งมาก สถิติภูมิอากาศสูงที่สุดของสกลนคร คือ 41.9 องศาเซลเซียสเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2500 อนึ่งการเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนึ่งไปยังอีกฤดูหนึ่งนั้น มีระยะช่วงเวลาอยู่ระหว่าง 1-2 สัปดาห์ จะนับว่าเป็นฤดูหนึ่งฤดูใดยังไม่ชัดเจน เนื่องจากเป็นระยะเปลี่ยนฤดู (transition period)

          1.4 ลักษณะของดิน

                    ทรัพยากรดินของตำบลนาคำค่อนข้างมีความอุดมสมบูรณ์สูงบริเวณพื้นที่ของ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,9 เนื่องจากเป็นพื้นที่ ที่มีคลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่านทำให้สามารถปลูกพืชผักนอกฤดูกาลได้ ส่วนพื้นที่บริเวณ หมู่ 6,7,8 นั้น ความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างน้อยมีความแห้งสูง ประชาชนส่วนใหญ่ตำบลนาคำใช้ทรัพยากรในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก โดยมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดิน นี้

          -  พื้นที่การทำนา          จำนวน  13,380  ไร่

          -  พื้นที่การทำสวน        จำนวน  3,385  ไร่

          -  พื้นที่ป่าชุมชน           จำนวน  525  ไร่

2. ด้านการเมือง/การปกครอง

          2.1 เขตการปกครอง

          ตำบลนาคำ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้

 

หมู่ที่

หมู่บ้าน

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ส.อบต.

1

นาคำ

นายจันทะยุทธ์  ราชไรกิจ

1. นายสาทิศ  อาแพงพันธ์

2. นายสวัสดิ์  ห้องจันทร์

1.  นายสุริยา ฮาบเมืองซอง

2.  นายสายันต์ กิ่งนาคม

2

หนองขุ่น

นายไพฑูรย์ อินธิบาล

1. นายไกยสิทธ์ กลางเมืองพล

2.  นายปรีชา  ชัยศรีหา

1.  นายครรชิต ตันทะวงค์

2.  นายมโนเพชร กลางเมืองพล

3

กุดจิก

นายบุญหล่อ อุโลก

1. นายชัชชัย  อินทรสิทธิ์

2. นายวีระศักดิ์  ผาคุยคำ

1.  นายทนงศักดิ์ เห็นหลอด

2.  นายกิตติศักดิ์ ผาคุยคำ

4

ดอนมุย

นายศรเทวัน ใบดี

1. นายสมบัติ จันทร์เพ็ง

2. นางวิไลย์วัลย์ ภิรมย์กิจ

1.  นายเชิญ บุญเททิน

2.  นายชูศักดิ์ ใบดี (เสียชีวิตแล้ว)

5

หนองแฝก

นายวรวิทย์ อาแพงพันธ์

1. นายบุญไทย อินธิบาล

2. นายสมัคร ถาจันทา

1.  นายแสงจันทร์ สิทธิวงค์

2.  นายสำราญ  อินธิบาล

6

หนองม่วง

นางปริมประภา วุ่นชีรอง

1. นางดอกแก้ว สระพังเงิน

2. นายเป อวนชนะ

3. นายคำเผี่ยง ชายคำ

1.  นายธาตุ  แสนทัน

2.  นายประพิษ  สีพั่ว

7

เหล่าสิมมา

นายณัฐนัย กองอิ้ม

1. นายน้อย วะนาสน

2. นายแหลมทอง คำลือฤทธิ์

1.  นายหัสดี สาวะรัตน์

2.  นายบุญเหลือ อุปสัย

8

หนองม่วงพัฒนา

นายเฉลิม วงศ์อินทร์อยู่

1. นายมลตรี ใหญ่คุณ

2. นายพรชัย ฝอยลามโลก

1.  นายทวีศักดิ์ สกุลญาติ

2.  นายแดง  พิมพัฒน์

9

กุดจิก

นายกระจ่าง  บุตรแสนคม

1. นายแจ่ม ปานประเสริฐ

2. นายสีโห น้อยตะพันธ์

1.  นายณรงค์  ก่ำจำปา

2.  นายพิพัฒน์ ไขลามเมา

         

2.2 การเลือกตั้ง

              การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

                   องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนนาคำโดยตรง เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2553 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,293 คน มาใช้สิทธิ 2,327 คน คิดเป็นร้อยละ 70.66 บัตรเสีย 46 ใบ คิดเป็นร้อยละ 1.97 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 4 ใบ คิดเป็นร้อยละ 0.17 ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ นายสาคร บุตรแสนคม

  

              การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

                   มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2556 แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 9 เขต ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,395 คน มาใช้สิทธิ 2,477 คน คิดเป็นร้อยละ 72.96 บัตรเสีย 21 ใบ คิดเป็นร้อยละ 0.85 และบัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 4 ใบ คิดเป็นร้อยละ 0.76 โดยแยกเป็นเขตการเลือกตั้งได้ดังนี้

 

ประเภทการเลือกตั้ง

เขตเลือกตั้ง

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อ

จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาแสดงตนขอรับบัตรเลือกตั้ง

จำนวนบัตรดี

จำนวนบัตรเสีย

จำนวนบัตรไม่ประสงค์จะลงคะแนน

คนที่ 1

คนที่ 2

1

1

201

136

176

0

0

นายสุริยา

ฮาบเมืองซอง

นายสายันต์

กิ่งนาคม

2

1

297

240

236

3

1

นายครรชิต

ตันทะวงค์

นายมโนเพชร

กลางเมืองพล

3

1

340

277

275

2

0

นายทนงศักดิ์

เห็นหลอด

นายกิตติศักดิ์

ผาคุยคำ

4

1

397

289

288

0

1

นายชูศักดิ์

ใบดี (เสียชีวิตแล้ว)

นายเชิญ

บุญเททิน

5

1

204

156

155

0

1

นายแสงจันทร์

สุทธิวงค์

นายสำราญ

อินธิบาล

6

1

489

318

309

8

1

นายประพิษ

สีพั่ว

นายธาตุ

แสนทัน

2

502

334

330

4

0

7

1

167

145

144

1

0

นายบุญเหลือ

อุปสัย

นายหัสดี

สาวะรัตน์

8

1

371

285

284

1

0

นายทวีศักดิ์

สกุลญาติ

นายแดง

พิมพ์พัฒน์

9

1

369

257

255

2

 

นายพิพัฒน์

ไขลามเมา

นายณรงค์

ก่ำจำปา

รวม

3,395

2,477

2,452

21

4

รวมจำนวนสมาชิก อบต. 18 คน

คิดเป็นร้อยละ

100

72.96

98.99

0.85

0.16

 

 

 

 เข้าชม : 1493