องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
10   คน
สถิติทั้งหมด
50910   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.นาคำ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมงานประเพณีแข่งเรือ​ ประจำปี​ 2...
  กิจกรรมงานประเพณีแข่งเรือ​ ประจำปี​ 2...
 • พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรร...
  พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรร...
 • พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล​เนื่องในวัน...
  พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล​เนื่องในวัน...
 • ประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (E...
  ประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (E...
 • กิจกรรมจิตอาสา​เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ...
  กิจกรรมจิตอาสา​เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ...
 • โครงการ​อบรม​เสริมสร้าง​ความรู้​ตามพร...
  โครงการ​อบรม​เสริมสร้าง​ความรู้​ตามพร...
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่
 • กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษามหากุศล ประจำป...
  กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษามหากุศล ประจำป...
 • กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
  กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายดอนมุย-หนองม...
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายดอนมุย-หนองม...
 • การเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์...
  การเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์...
 • การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรั...
  การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรั...
 • การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวร...
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวร...
 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565
  กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ คร...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ คร...
 • กิจกรรมตรวจอาหารและน้ำในศูนย์พัฒนาเด็...
  กิจกรรมตรวจอาหารและน้ำในศูนย์พัฒนาเด็...
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเท...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเท...
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
นายแดง พิมพ์พัฒน์
นายแดง พิมพ์พัฒน์
ประธานสภา อบต.นาคำ
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ (สำนักปลัด)
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ประกาศ อบต.นาคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดต่อ ทำธ...
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
โทร.042-707657

ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
ลงข่าว : 25/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 66
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566
ลงข่าว : 07/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 114
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ภาษีป้าย ประจำปี 2566
ลงข่าว : 05/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 83
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นนายทะเบียนพาณิชย์
ลงข่าว : 05/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 80
แต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
ลงข่าว : 03/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 78
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปรุหรือเจาะใบเสร็จรับเงินพร้อมตรวจนับใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้วของ อบต.นาคำ ประจำปีงบประมาณ 2565
ลงข่าว : 02/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 75
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ มท 0023.3/1217 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 “Thailand Smart City Expo 2022” (   )
ที่ สน 0023.3/1216 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง ประกาศผลการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่การต่อยอดระดับสากล (STEAMs Co – Creation Project) ระดับภูมิภาค ประจำปี พ.ศ.2565 (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ. 2565 (   )
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๔๐๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ (ชุดเล็ก) (   )
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ ๒๑๐๗๑ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับตำแหน่งพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 21105 ลว. 30 พย. 65 เรื่องการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 21129 ลว. 30 พย. 65 เรื่องข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน (   )
ที่ สน 0023.6/ว 408 ลง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบแบบสำรวจ การจัดการสิ่งปฏิกูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 21016 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงแซมถนนทางหลวง (   )
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๐๗๑๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (   )
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
29/11/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล.นมช่วงเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2022 : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-5003 สน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/11/2022 : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ หมายเลขทะเบียน กธ 7687 สกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2022 : ซื้อเวชภัณฑ์กีฬาและวัสดุอุปกรณ์กีฬาตามโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/11/2022 : ซื้อเสื้อกีฬาพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/10/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล.นมช่วงเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 1 -30 พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2022 : จ้างเหมาบริการจัดเตรียมตกแต่ง ประดับ สถานที่ในบริเวณงานและพร้อมอุปกรณ์ในพิธีเปิด-ปิด ตลอดจนพร้อมเก็บกวาดรื้อถอนเมื่องานเสร็จสิ้น ตามโครงการประเพณีแข่งขันเรือประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2022 : จ้างเหมาบริการจัดทำสถานที่สำหรับแข่งเรือประจำปี(ทำทุ่นปล่อยเรือ,ทุ่นกลางน้ำ,ลู่แข่งขัน,จุดเส้นชัย,ปักธงทิว,ปรำพิธีกลางน้ำพร้อมอุปกรณ์ต่างๆในการแข่งขัน)ตามโครงการแข่งเรือประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2022 : จ้างเหมาบริการจัดหาเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ในกองอำนวยการ(จุดเส้นชัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/10/2022 : ซื้อถ้วยรางวัล ตามโครงการประเพณีีแข่งขันเรือประจำปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
COVID-19 ป้องกันได้ ด้วยการล้างมือ
เปิดข้อสังเกต อาการโควิด-19 แบบใหม่
Test youtube video
เพลงรำวงวันสงกรานต์
ที่มาของ วันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

<< ธันวาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมสรรพากร
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • สำนักงบประมาณ
 • โยธาไทย
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมทางหลวง
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ศาลปกครอง
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมจัดหางาน
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 • ธ.ออมสิน
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด