องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
31   คน
สถิติทั้งหมด
92602   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.นาคำ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4
  ซ่อมแซมถนนบริเวณหมู่บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4
 • โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒ...
  โครงการผลิตสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒ...
 • พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุ...
  พิธีมอบเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุ...
 • พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกใ...
  พิธีมอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับคัดเลือกใ...
 • โครงการเข้าพรรษามหากุศล
  โครงการเข้าพรรษามหากุศล
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพัน...
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพัน...
 • กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคี...
  กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคี...
 • กิจกรรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและ...
  กิจกรรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและ...
 • กิจกรรมทำความสะอาด​เก็บขยะบนถนนสายบ้า...
  กิจกรรมทำความสะอาด​เก็บขยะบนถนนสายบ้า...
 • กิจกรรม​ "วัด​ ประชา​ รัฐ​ สร้าง...
  กิจกรรม​ "วัด​ ประชา​ รัฐ​ สร้าง...
 • การประชุมคณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพอ...
  การประชุมคณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพอ...
 • กิจกรรม "การแข่งขันกีฬา​ท้องถิ่น...
  กิจกรรม "การแข่งขันกีฬา​ท้องถิ่น...
 • กิจกรรม "​วันลอยกระทง​ ประจำปี​ ...
  กิจกรรม "​วันลอยกระทง​ ประจำปี​ ...
 • กิจกรรม​ "จิตอาสาพัฒนา​ทำความสะอ...
  กิจกรรม​ "จิตอาสาพัฒนา​ทำความสะอ...
 • กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
  กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
 • กิจกรรม "พิธีเนื่องในวันคล้ายวัน...
  กิจกรรม "พิธีเนื่องในวันคล้ายวัน...
 • กิจกรรม "โครงการองค์การบริหารส่ว...
  กิจกรรม "โครงการองค์การบริหารส่ว...
 • กิจกรรม "งานประเพณีแข่งเรือ​ ประ...
  กิจกรรม "งานประเพณีแข่งเรือ​ ประ...
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
นายแดง พิมพ์พัฒน์
นายแดง พิมพ์พัฒน์
ประธานสภา อบต.นาคำ
คำสั่ง อบต.นาคำ เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา 16)
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.นาคำ พ.ศ.2566 (มาตรา 10)
คู่มือไขข้อข้องใจจัดเขตปลอดบุหรี่อย่างไรให้ถูกกฏหมาย
แบบสอบถามความพึงพอใจ
แผ่นพับ-ต่อต้านการทุจริต
แผ่นพับจริยธรรมของข้าราชการ
คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารงานพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ (สำนักปลัด)
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
โทร.042-707657

ประกาศ อบต.นาคำ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลงข่าว : 03/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 68
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566
ลงข่าว : 31/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 55
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ลงข่าว : 28/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 51
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566
ลงข่าว : 31/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 54
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565
ลงข่าว : 29/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 49
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ลงข่าว : 30/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 56
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ที่ สน 0023.5/ว351 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่อง การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (   )
ที่ สน 0023.5/ว 352 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (   )
ที่ สน 0023.5/ว355 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่องแจ้งการบังคับใช้กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่4)พ.ศ.2566 (   )
ที่ สน 0023.6 ว 356 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว 16468 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพิ่มเติม กรณีการปรับอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว16229 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2566 (   )
ที่ สน 0023.6/ว 348 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง การรายงานข้อมูลตามนโยบายการแก้ปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่ดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ 2 ( วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 ) (   )
ที่ สน 0023.6/16294 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (   )
ที่ สน 0023.6/16294 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (   )
ที่ สน 0023.6/16294 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่อง ตอบประเด็นหารือปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (   )
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
20/09/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู.เอช.ที. ขนาด 200 มล. รสจืด ชนิดกล่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู.เอช.ที.ขนาด 200 มล.รสจืด ชนิดกล่อง สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 นมช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023 : จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลางพร้อมเปลี่ยนอะไหล่่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู.เอช.ที. ขนาด 200 มล. รสจืด ชนิดกล่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม) นม ยู.เอช.ที. ขนาด 200 มล. รสจืด ชนิดกล่องสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1/2566 ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/09/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2023 : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
COVID-19 ป้องกันได้ ด้วยการล้างมือ
เปิดข้อสังเกต อาการโควิด-19 แบบใหม่
Test youtube video
เพลงรำวงวันสงกรานต์
ที่มาของ วันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

<< กันยายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมสรรพากร
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • โยธาไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สำนักงบประมาณ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กระทรวงมหาดไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงบประมาณ
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมทางหลวง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ธ.ออมสิน
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ธ.ธกส
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ศาลปกครอง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา