องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
209   คน
สถิติทั้งหมด
76748   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.นาคำ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพัน...
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพัน...
 • กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคี...
  กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคี...
 • กิจกรรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและ...
  กิจกรรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและ...
 • กิจกรรมทำความสะอาด​เก็บขยะบนถนนสายบ้า...
  กิจกรรมทำความสะอาด​เก็บขยะบนถนนสายบ้า...
 • กิจกรรม​ "วัด​ ประชา​ รัฐ​ สร้าง...
  กิจกรรม​ "วัด​ ประชา​ รัฐ​ สร้าง...
 • การประชุมคณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพอ...
  การประชุมคณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพอ...
 • กิจกรรม "การแข่งขันกีฬา​ท้องถิ่น...
  กิจกรรม "การแข่งขันกีฬา​ท้องถิ่น...
 • กิจกรรม "​วันลอยกระทง​ ประจำปี​ ...
  กิจกรรม "​วันลอยกระทง​ ประจำปี​ ...
 • กิจกรรม​ "จิตอาสาพัฒนา​ทำความสะอ...
  กิจกรรม​ "จิตอาสาพัฒนา​ทำความสะอ...
 • กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
  กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
 • กิจกรรม "พิธีเนื่องในวันคล้ายวัน...
  กิจกรรม "พิธีเนื่องในวันคล้ายวัน...
 • กิจกรรม "โครงการองค์การบริหารส่ว...
  กิจกรรม "โครงการองค์การบริหารส่ว...
 • กิจกรรม "งานประเพณีแข่งเรือ​ ประ...
  กิจกรรม "งานประเพณีแข่งเรือ​ ประ...
 • กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
  กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
 • พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล​เนื่องในวัน...
  พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล​เนื่องในวัน...
 • ประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (E...
  ประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (E...
 • กิจกรรมจิตอาสา​เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ...
  กิจกรรมจิตอาสา​เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ...
 • โครงการ​อบรม​เสริมสร้าง​ความรู้​ตามพร...
  โครงการ​อบรม​เสริมสร้าง​ความรู้​ตามพร...
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
นายแดง พิมพ์พัฒน์
นายแดง พิมพ์พัฒน์
ประธานสภา อบต.นาคำ
คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารงานพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ (สำนักปลัด)
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ประกาศ อบต.นาคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดต่อ ทำธ...
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
โทร.042-707657

ประกาศ อบต.นาคำ เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ลงข่าว : 03/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 26
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2566
ลงข่าว : 31/03/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ลงข่าว : 28/02/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 23
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมกราคม 2566
ลงข่าว : 31/01/2566 โดย : เจ้าหน้าที่ 27
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม 2565
ลงข่าว : 29/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 21
รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในรอบแต่ละเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
ลงข่าว : 30/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 22
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๙๓๔๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤษาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/9275 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน (   )
ที่ สน 0023.6/ว9414 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ตามข้อบังคับสัตวแพทยสภา ว่าด้วยเรื่องอื่น ๆ อันอยู่ในขอบเขตวัตถุประสงค์ หรืออำนาจหน้าที่ของสัตวแพทยสภา ในการกำหนดบทบาทและหน้าที่ของบุคคลที่ส (   )
ที่ สน 0023.6/36 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประกวดการป้องกันการจมน้ำระดับประเทศ ในกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก ปี 2566 (   )
ด่วนมาก ที่ สน 0023.3/ว 9428 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/9147ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป งินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสทที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุน่ยน 2566)เพิ่มเติ (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/9090 ลงวันที่ 26 พฤาภาคม 2566 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (   )
ที่ สน 0023.5/9110 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำเหน็จกำรงชีกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ (   )
ที่ สน 0023.5/9113 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินบำเหน็จกำรงชีกรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปให้แก่พนักงานครูเทศบาลผู้รับบำนาญ (   )
ที่ สน 0023.5/9130 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีค่าธรรมนียมรยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2566 (   )
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
31/05/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล. นมช่วงเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 จำนวน 21 วัน โดย
29/05/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีกาารศึกษา 2566 นม ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล.(ระหว่างวันที่ 16-22 เมษายน 2566 จำนวน 4 วัน) โดยว
29/05/2023 : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 416-63-0033 และเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 478-64-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้อติดตั้งไฟฟ้าสัญญาณไฟกระพริบพร้อมเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/05/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีกาารศึกษา 2566 นม ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล.(ระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2566 จำนวน 4 วัน) โ
22/05/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล.นมช่วงเปิิดเทอม ระหว่างวันที่ 23 -31 พฤษภาคม จำนวน 7 วัน โดยวิธ
22/05/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัมนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีกาารศึกษา 2566 นม ยู.เอช.ที.รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล.(ระหว่างวันที่ 16-22 เมษายน 2566 จำนวน 4 วัน) โดยว
18/05/2023 : จ้างก่อสร้างวางท่อน้ำดีระบบประปา หมู่ที่ 1 บ้านนาคำ ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2023 : จ้างวางท่อส่งน้ำดีระบบประปา หมู่ที่ 9 บ้านกุดจิก ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
COVID-19 ป้องกันได้ ด้วยการล้างมือ
เปิดข้อสังเกต อาการโควิด-19 แบบใหม่
Test youtube video
เพลงรำวงวันสงกรานต์
ที่มาของ วันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

<< มิถุนายน 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • กรมบัญชีกลาง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • สำนักงบประมาณ
 • ธ.ธกส
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมทางหลวง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศาลปกครอง
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • กระทรวงการคลัง
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • โยธาไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กรมสรรพากร
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กรมจัดหางาน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ