องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
22   คน
สถิติทั้งหมด
60590   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.นาคำ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพัน...
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพัน...
 • กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคี...
  กิจกรรมโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคี...
 • กิจกรรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและ...
  กิจกรรม "โครงการรณรงค์ป้องกันและ...
 • กิจกรรมทำความสะอาด​เก็บขยะบนถนนสายบ้า...
  กิจกรรมทำความสะอาด​เก็บขยะบนถนนสายบ้า...
 • กิจกรรม​ "วัด​ ประชา​ รัฐ​ สร้าง...
  กิจกรรม​ "วัด​ ประชา​ รัฐ​ สร้าง...
 • การประชุมคณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพอ...
  การประชุมคณะกรรมการ​หลักประกันสุขภาพอ...
 • กิจกรรม "การแข่งขันกีฬา​ท้องถิ่น...
  กิจกรรม "การแข่งขันกีฬา​ท้องถิ่น...
 • กิจกรรม "​วันลอยกระทง​ ประจำปี​ ...
  กิจกรรม "​วันลอยกระทง​ ประจำปี​ ...
 • กิจกรรม​ "จิตอาสาพัฒนา​ทำความสะอ...
  กิจกรรม​ "จิตอาสาพัฒนา​ทำความสะอ...
 • กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
  กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
 • กิจกรรม "พิธีเนื่องในวันคล้ายวัน...
  กิจกรรม "พิธีเนื่องในวันคล้ายวัน...
 • กิจกรรม "โครงการองค์การบริหารส่ว...
  กิจกรรม "โครงการองค์การบริหารส่ว...
 • กิจกรรม "งานประเพณีแข่งเรือ​ ประ...
  กิจกรรม "งานประเพณีแข่งเรือ​ ประ...
 • กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
  กิจกรรม "พิธีวางพวงมาลาเนื่องในว...
 • พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล​เนื่องในวัน...
  พิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล​เนื่องในวัน...
 • ประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (E...
  ประเมินระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (E...
 • กิจกรรมจิตอาสา​เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ...
  กิจกรรมจิตอาสา​เราทำความดี​ ด้วยหัวใจ...
 • โครงการ​อบรม​เสริมสร้าง​ความรู้​ตามพร...
  โครงการ​อบรม​เสริมสร้าง​ความรู้​ตามพร...
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
นายแดง พิมพ์พัฒน์
นายแดง พิมพ์พัฒน์
ประธานสภา อบต.นาคำ
คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารงานพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ (สำนักปลัด)
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ประกาศ อบต.นาคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดต่อ ทำธ...
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
โทร.042-707657

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
ลงข่าว : 15/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 213
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ประจำปี 2566
ลงข่าว : 15/12/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 187
ขยายกำหนดระยะเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566
ลงข่าว : 25/11/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 183
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ เรื่อง สำรวจข้อมูลทรัพย์สินเพื่อใช้ในการประเมินภาษีป้ายและภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566
ลงข่าว : 07/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 142
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ภาษีป้าย ประจำปี 2566
ลงข่าว : 05/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 109
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นนายทะเบียนพาณิชย์
ลงข่าว : 05/10/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 106
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ที่ สน 0023.3/ว2361 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การกำหนดวันหยุดทำการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษของสถานธนานุบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 67 เรื่อง ปรับปรุงรายงานถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (   )
ด่วนมาก ที่ สน 0023.3 /127 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การสำรวจคนพิการเพื่อขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ (   )
ที่ สน 0023.6/ว 65 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2568 (   )
ที่ สน 0023.6/130 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ (   )
ที่ สน 0023.6/131 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ส่งผลงานบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 (   )
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๒๒๕๓ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๖ (   )
ที่ สน 0023.5/ 2257 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว2264 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 12/2565 (   )
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว2270 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9)และภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต (   )
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
30/01/2023 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับซูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล.นมช่วงเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/01/2023 : จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2023 : ซื้อซื้อขอรางวัล,วัสดุอุปกรณ์ต่างๆใช้ในโครงการวันเด็กแห่งขาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/12/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักคณะกรรมการศคกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2/2565 นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200 มล.นมช่วงเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 3-31 มกราคม 2565 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2022 : ซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2022 : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2022 : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2022 : ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2022 : ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 20 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/12/2022 : ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
COVID-19 ป้องกันได้ ด้วยการล้างมือ
เปิดข้อสังเกต อาการโควิด-19 แบบใหม่
Test youtube video
เพลงรำวงวันสงกรานต์
ที่มาของ วันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

<< กุมภาพันธ์ 2566 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ธ.ออมสิน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 • กระทรวงการคลัง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมทางหลวง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมสรรพากร
 • โยธาไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ศาลปกครอง
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง