องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
30   คน
สถิติทั้งหมด
38260   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.นาคำ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่
 • กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษามหากุศล ประจำป...
  กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษามหากุศล ประจำป...
 • กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
  กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายดอนมุย-หนองม...
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายดอนมุย-หนองม...
 • การเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์...
  การเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์...
 • การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรั...
  การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรั...
 • การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวร...
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวร...
 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565
  กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ คร...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ คร...
 • กิจกรรมตรวจอาหารและน้ำในศูนย์พัฒนาเด็...
  กิจกรรมตรวจอาหารและน้ำในศูนย์พัฒนาเด็...
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเท...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเท...
 • กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
 • นายอำเภอวานรนิวาส ดำเนินการออกตรวจควา...
  นายอำเภอวานรนิวาส ดำเนินการออกตรวจควา...
 • กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยา...
  กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยา...
 • ประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และศ...
  ประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และศ...
 • วันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 องค์การบริหา...
  วันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 องค์การบริหา...
 • วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเ...
  วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเ...
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
นายแดง พิมพ์พัฒน์
นายแดง พิมพ์พัฒน์
ประธานสภา อบต.นาคำ
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ (สำนักปลัด)
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ประกาศ อบต.นาคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดต่อ ทำธ...
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
โทร.042-707657

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ลงข่าว : 23/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 313
รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ระรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ลงข่าว : 31/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 19
รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565
ลงข่าว : 02/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 20
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 02/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 40
รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565
ลงข่าว : 31/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 37
รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ลงข่าว : 01/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 34
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๓๕๕๗ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เริ่อง เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นป
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๗๙๕ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนเมษายน ๒๕๖๕
ด่วนที่สุด ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๒๖๙๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่อง สำรวจความต้องการทัตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว276 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง แจ้งซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว13378 ลว. 8 ส.ค. 65 เรื่อง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ชุมชนคนทำบัญชี เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” ระหว่าง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ที่ สน 0023.3/ว13377 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ สน 0023.3/13383 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง การดำเนินงานขับเคลื่อนตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/13384 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมแนวทางดำเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาหารและโภชนาการ)ในสถานศึกษา รุ่นที่ 2
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/13242 ลงวันที่5 สิงหาคม 2565 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนบสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฏาคม-กันยายน 2565)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว 273 ลว 4 สิงหาคม 2565 เรื่อง การรายงานข้อมููลถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
09/08/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2022 : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2022 : ซื้อวัสดุไฟฟ้า (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/08/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/07/2022 : ซื้ออาหารเสริม (นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอบต.นาคำ นมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200มล. ภาคเรียนที่ 1/2565 นมช่วงเปิดเทอม ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2565 จำนวน 22 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองขุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
COVID-19 ป้องกันได้ ด้วยการล้างมือ
เปิดข้อสังเกต อาการโควิด-19 แบบใหม่
Test youtube video
เพลงรำวงวันสงกรานต์
ที่มาของ วันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

<< สิงหาคม 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศาลปกครอง
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ธกส
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กระทรวงการคลัง
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมบัญชีกลาง
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กรมสรรพากร
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • โยธาไทย