องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
13   คน
สถิติทั้งหมด
42114   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563
ภาพกิจกรรม อบต.นาคำ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่
 • กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษามหากุศล ประจำป...
  กิจกรรมประเพณีเข้าพรรษามหากุศล ประจำป...
 • กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
  กิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day
 • กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายดอนมุย-หนองม...
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายดอนมุย-หนองม...
 • การเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์...
  การเข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการศูนย์...
 • การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรั...
  การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรั...
 • การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวร...
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวร...
 • กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
 • กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565
  กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2565
 • ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ คร...
  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ คร...
 • กิจกรรมตรวจอาหารและน้ำในศูนย์พัฒนาเด็...
  กิจกรรมตรวจอาหารและน้ำในศูนย์พัฒนาเด็...
 • โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเท...
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเท...
 • กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
 • นายอำเภอวานรนิวาส ดำเนินการออกตรวจควา...
  นายอำเภอวานรนิวาส ดำเนินการออกตรวจควา...
 • กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยา...
  กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยา...
 • ประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และศ...
  ประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ และศ...
 • วันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 องค์การบริหา...
  วันที่ 2 - 4 เมษายน 2564 องค์การบริหา...
 • วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเ...
  วันที่ 23 มีนาคม 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเ...
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
นายภานุศาสน์ อ้วนอินทร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
นายแดง พิมพ์พัฒน์
นายแดง พิมพ์พัฒน์
ประธานสภา อบต.นาคำ
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ (สำนักปลัด)
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ประกาศ อบต.นาคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดต่อ ทำธ...
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
แบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
โทร.042-707657

ประกาศขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565
ลงข่าว : 23/06/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 327
รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ระรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ลงข่าว : 31/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 31
รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 2565
ลงข่าว : 02/05/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 35
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ลงข่าว : 02/11/2564 โดย : เจ้าหน้าที่ 56
รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2565
ลงข่าว : 31/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 52
รายงานการสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
ลงข่าว : 01/03/2565 โดย : เจ้าหน้าที่ 55
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.สกลนคร
ที่ สน 0023.5/ว331 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่องแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัฒกรรมไทย เดือนสิงหาคม 2565
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว ๑๖๖๘๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ที่ สน 0023.5/ว330 ลงวันที่ 26 กันยายน 2565 เรื่องบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนสิงหาคม 2565
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๙๖๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (ชุดเล็ก)
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/16509 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงิอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าและเงิ
ที่ สน0023.5/ว328 ลงวันที่ 23 กันยายน 2565 เรื่อง จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3/2565
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/16281 ลงวันที่ 22 กันยายน 2565 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4(เพิ่มเติม)
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.3/ว16217 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี พ.ศ.2565
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.5/ว16266 ลงวันที่ 20 กันยายน 2565 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนแลขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2542 งวดที่ 8/2565
ที่ สน 0023.5/ว321 ลงวันที่ 19 กันยายน 2565 เรื่องการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
20/09/2022 : ซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ภาคเรียนที่ 1/2565 นม ยู.เอช.ที. รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มล.(ช่วงเดือน ตุลาคม 2565) จำนวน 470 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/09/2022 : จ้างซ่อมแซมระบบประปา บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 6 และระบบประปาบ้านกุดจิก (วัดโพธิ์ชัย) หมู่ที่ 9 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบำรุงทาสีรั้วด้านหน้าที่ทำการอบต.นาคำ และอาคารที่ทำการอบต.นาคำหลังเก่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2022 : ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2022 : จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุม ห้องสำนักปลัด ห้องนายกและห้องกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2022 : ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรฺ์โน๊ตบุ๊ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดจิก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/09/2022 : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมุย หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
COVID-19 ป้องกันได้ ด้วยการล้างมือ
เปิดข้อสังเกต อาการโควิด-19 แบบใหม่
Test youtube video
เพลงรำวงวันสงกรานต์
ที่มาของ วันจักรี 6 เมษายน ของทุกปี


Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

<< กันยายน 2565 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • สาระดีๆ จากศาลปกครอง
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงบประมาณ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมจัดหางาน
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมทางหลวง
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงการคลัง
 • ศาลปกครอง
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • เว็บไซต์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจำนงทางการเมือง
 • กรมบัญชีกลาง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ธ.ธกส
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • กรมสรรพากร