องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
90   คน
สถิติทั้งหมด
68678   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงาน การบริหารงานพัสดุภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560     761.74k
คู่มือปฏิบัติงานการบันทึกการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน    1.33M
คู่มือปฏิบัติงานธุรการ (สำนักปลัด)    729.75k
คู่มือปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ    479.77k
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี    671.17k
ประกาศ อบต.นาคำ เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาเอกสารอื่นๆ เพื่อการติดต่อ ทำธุรกรรมในที่ทำการ อบต.นาคำ    993.71k
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ    467.17k
แบบฟอร์มใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์    57.92k
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ    71.6k
แบบฟอร์มคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    54.62k
แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ     133.42k
แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    111.24k
แบบฟอร์มคำร้องขอรับการช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัย    58.8k
แบบฟอร์มหนังสือร้องเรียนร้องทุกข์    64.96k
แบบฟอร์มคำขอข้อมูลข่าวสาร    66.45k
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป    48.28k
คู่มือบริการประชาชน อบต.นาคำ พ.ศ.2558    8.29M
คู่มือยืมเงินงบประมาณ    3.37M
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding    5.79M
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง    4.38M
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก    4.49M
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการสอบราคา    4.16M
คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Market    4.07M
คู่มือการเบิกจ่ายเงิน    4.2M
คู่มือบริการประชาชน อบต.นาคำ พ.ศ.2558    8.29M
คู่มือการรับและส่งเงิน    3.07M
คู่มือการรับเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์    3.77M
คู่มือการชำระภาษีป้าย    4.3M
คู่มือการช่วยเหลือประชาชน    3.55M
คู่มือการจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์    1.84M
คู่มือการใช้จ่ายเงินสะสม    3.61M
คู่มือการเดินทางไปราชการ    5.63M


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1