องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
https://www.na-kam.go.th
นายสมหวัง  มังธานี
นายสมหวัง มังธานี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ข้อมูล อบต.
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
182   คน
สถิติทั้งหมด
118561   คน
เริ่มนับวันที่ 6 เมษายน 2563

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

 

วิสัยทัศน์ของอบต.นาคำ
“เพียบพร้อมด้วยโครงสร้างพื้นฐาน ยึดมั่นธรรมาภิบาล สร้างงานในชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

พันธกิจ
          1. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  และสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
          2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
          3. ส่งเสริมและพัฒนารายได้แก่คนในท้องถิ่น ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้คนในท้องถิ่นกินดีอยู่ดี
          4. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
          5. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามเข้าชม : 619